Organization

BOARD OF GOVERNORS

Mr. Ajita de Zoysa (Chairman)
Deshabandu A.M.de S. Jayaratne
Deshamanya Devasiri Rodrigo
Mr. Prasanna Goonetilleke
Mr. Suren Abeyagoonasekera
Mr. Sumedha Amerasinghe
Mr. Arthur Samarasekera

 

BOARD OF MANAGEMENT

PRESIDENT

Deshabandu Tilak de Zoysa    

VICE – PRESIDENTS

Mr. Maddumage Ariyaratne      
Mr. Kusumabandu Samarawickrama 
Mr. Nalin J. Abeyesekere
Mr. Anura Serasingha  
Major. W.M. Weerasooriya (Retd)
                                                                                                                          

HONORARY GENERAL SECRETARY

Mr. Mahendra Jayasekera

HONORARY TREASURER

Mr. Prasantha Abeykoon

MEMBERS

Mr. P.G.T. Perera
Mr. Prema Pinnawala
Dr. Buddhi Kaluarachchi
Mr. Daya Weerasekara
Mr. Lakshan  Goonetilleke
Mr. M.S.R.Ariyaratne
Mr. D. Gamini Wimalasuriya
Mr. Lakshman M. Kuruppu
Mr. Sunil S. Sirisena
Prof. Sampath Ameratunga
Mr. Sunil Karunanayake
Mr. B. A. Mahipala
Mr. Lakshman Perera P.C
Mr. Padmasiri Ranawakaarachchi
Dr. Lasantha Malavige
Mr. S. A. Mahesh Perera
Mr. Ajith R. Dissanayake
Major. General. A.M.U Seneviratne (Retd)
Mr. D. K. Rajapakse
Mr. R.K. Jayewardene